Sportpodologie Delft

Voor het aanmeten van steunzolen ter behandeling van klachten
Gespecialiseerd in het aanmeten van hardloopschoenen.

Privacy Statement

We geven u graag informatie over ons privacy beleid. Zo weet u hoe wij omgaan met de gegevens die u aan ons verstrekt op het inschrijfformulier voor klanten of clubkaart in de winkel, Intake formulier van de Sportpodologie, factuur voor herhaling aankoop en Sportpodologie en de online aganda.

Wet bescherming persoonsgegevens

Sportpodologie Delft verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Sportpodologie Delft verwerkt ten behoeve van:

 • Club en klanten kaarten, opzoeken, bijschrijven en afschrijven van tegoeden en eventueel nieuwsbrieven
 • Bij verlies van deze kaarten het blokkeren en verwittigen van de rechtmatige personen.
 • Facturen sturen voor Sportpodologie, bedrijven en herhaling aankoop
 • online agenda om afspraken te maken
 • informeren over de voortgang van de sport steunzolen
 • produceren van sport steunzolen
 • alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Recht van inzage en correctie

U kunt bij Sportpodologie Delft laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren.

(Technische) beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens Sportpodologie Delft van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Met dienstverlener Supersaas, Leeman & Kuiper b.v. en Loyaltygroup BV is in overeenstemming met de AVG een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Wijziging van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Sportpodologie Delft te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op www.sportpodologiedelft.nl zijn gepubliceerd.

Aansprakelijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Podologie Delft en Sportpodologie Delft , hierna te noemen “de Opdrachtnemer”.

 1. De Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of daarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 1. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.
 1. De Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.
 1. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 1. De Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Opdracht-nemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.
 1. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is de Opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.